กิจกรรมค่ายเยาวชน “ตะลุยโลกแสตมป์”

ประจำปี 2561

ตอน "รักษ์โลกใต้สมุทร สุดสนุกเมืองไปรษณีย์"

เส้นทาง : กรุงเทพมหานคร - ชลบุรี - จันทบุรี

ระหว่างวันพุธที่ 17 – วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561

จัดโดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


picmain

          กิจกรรม “ตะลุยโลกแสตมป์” กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบต่อสังคมที่จัดมา อย่างต่อเนื่องซึ่งมุ่งเน้นการใช้ศักยภาพความเชี่ยวชาญของเครือข่ายคนไปรษณีย์และที่ทำการไปรษณีย์เพื่อสร้างประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้เยาวชนเห็นคุณค่าและรักษาเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาของชาติผ่านตราไปรษณียากรชุดต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างประสบการณ์ จินตนาการ ต่อยอดความคิด การเรียนรู้ สู่การค้นพบความสามารถความสนใจของเยาวชน
          ในปี 2561 นี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้มุ่งเน้นที่จะปลูกฝังให้เยาวชนเห็นคุณค่า และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์สัตว์ ทั้งสัตว์ทะเล สัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครองของไทย โดยเฉพาะสัตว์ทะเลหายาก มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ อีกทั้งปัจจุบันมีการตื่นตัวในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล จึงนำชุดดวงตราไปรษณียากรที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าและสัตว์สงวน มาเป็นฐานความรู้สู่การสร้างสรรค์กิจกรรม “ตะลุยโลกแสตมป์” ตอน "รักษ์โลกใต้สมุทร สุดสนุกเมืองไปรษณีย์" มีแนวความคิดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และจิตสำนึกต่อความสำคัญของทรัพยากรทางทะเล และสัตว์สงวน รวมถึงการสร้างจิตสำนึกในเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปสู่เยาวชน ผ่านภาพจากดวงตราไปรษณียากร เพื่อขยายฐานองค์ความรู้ให้เยาวชนได้เรียนรู้ ศึกษา คุณค่าของการอนุรักษ์ เป็นจุดเริ่มต้นที่จะกระตุ้นเตือนให้เกิดแรงบันดาลใจของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนที่มีคุณภาพ สามารถนำความรู้ความเข้าใจ ไปกับการดำเนินชีวิตของตนเอง และชุมชนต่อไป


วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพทางปัญญาแก่เยาวชน ผ่านองค์ความรู้บนดวงแสตมป์
2. เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเห็นคุณค่าของตราไปรษณียากร ในฐานะเป็นสื่อเรียนรู้ที่มีคุณค่า เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาของชาติ
3. เพื่อสร้างการรับรู้ ตระหนักรู้ และปลูกฝังแนวความคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์สัตว์ ทั้งสัตว์ทะเล สัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครองของไทย
4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรและชุมชนในการสร้างเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านความรับผิดชอบต่อสังคม แก่ไปรษณีย์ไทย
5. เพื่อสร้างการรับรู้และจำจำแก่เยาวชน และประชาชนทั่วไปในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ ไปรษณีย์ไทย

วันจัดกิจกรรม : วันพุธที่ 17 – วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 (4 วัน 3 คืน)


1. อาคารไปรษณีย์กลางบางรัก กรุงเทพมหานคร

place01

ที่ตั้ง : ถนน เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

อาคารกิจการไปรษณีย์โทรเลขแห่งแรกของประเทศไทย ที่สะท้อนถึงเรื่องราว ประวัติศาสตร์ของไปรษณีย์ไทย รวมถึงสถาปัตยกรรม ที่ย้อนอายุยาวนานกลับไปตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5

 

2. ที่ทำการไปรษณีย์บางรัก กรุงเทพมหานคร

place02

ที่ตั้ง : ถนน เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ที่ทำการไปรษณีย์ที่ให้บริการด้านไปรษณีย์ครบวงจร เรียนรู้ขั้นตอนการให้บริการไปรษณีย์ ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง

 

3. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

place03

ที่ตั้ง : ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
สถาบันวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล โดยมีสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล มีการจัดแสดงความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเล สัตว์ทะเลที่ครบวงจร และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชลบุรี

 

4. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

place04

ที่ตั้ง : ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ก่อตั้งจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จาก 1 ใน 6 ศูนย์ทั่วประเทศ โดยได้ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพราษฎรของศูนย์ฯ คุ้งกระเบน โดดเด่นด้านการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลน และสัตว์ทะเล


รูปแบบกิจกรรม
         กิจกรรมค่ายเยาวชน ที่มีเป้าหมายให้เยาวชนได้รับความรู้ เสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ ความสนุกสนาน จากการเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ สถานที่จริง โดยมีภาพบนตราไปรษณียากร เป็นสื่อกลางการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรม ที่มีการออกแบบและสร้างสรรค์รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ดังต่อไปนี้

 • กิจกรรมภาคทฤษฎี เรียนรู้จากการบอกเล่า ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์จากวิทยากร หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
 • กิจกรรมภาคปฏิบัติ เรียนรู้จากการทดลองทำ
 • กิจกรรมการนำเสนอ เรียนรู้จากการทำงานเป็นกลุ่ม การคิดวิเคราะห์ จัดเรียงและนำทักษะเฉพาะตัวมาสร้างสรรค์ผลงาน
 • กิจกรรมจิตอาสา เรียนรู้จากการทำงานเป็นกลุ่ม เพื่อสร้างประโยชน์แก่สาธารณะโดยใช้ความรู้และกำลังของตน
 • กิจกรรมสันทนาการ เรียนรู้จากการกิจกรรมสันทนาการ เพื่อเสริมทักษะความกล้าแสดงออก

องค์ความรู้กิจกรรม

 • ประวัติการไปรษณีย์ไทย และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด : ประวัติ ความเป็นมา พันธกิจ บทบาทหน้าที่ในปัจจุบัน
 • ตราไปรษณียากร : ประวัติ ความเป็นมา คุณค่าความสำคัญในแง่มุมต่าง ๆ ที่น่าสนใจทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล สัตว์ป่าคุ้มครอง และสัตว์ป่าสงวน : เรียนรู้คุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ของสัตว์ป่าคุ้มครองและสัตว์ป่าสงวน การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าที่เยาวชนสามารถทำได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เยาวชนไทย อายุ 12 -14 ปี เรียนในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง มีความสนใจในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะสัตว์ทะเลไทย และได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองให้เข้าร่วมกิจกรรม

หลักฐานการสมัคร

 • ใบสมัครจำนวน 1 ฉบับ ใบสมัครนี้ต้องมีผู้ปกครองลงนามในใบสมัครด้วยจึงจะถือว่าใบสมัครสมบูรณ์
 • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว คนละ 1 รูป
 • สามารถแนบประวัติผลงานดีเด่น หรือหลักฐานการร่วมกิจกรรมอื่น ๆได้

ช่องทางการสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร ทางเว็บไซต์หลักของ ตะลุยโลกแสตมป์ www.thaistampcamp.com กรอกรายละเอียดและจัดส่งกลับทางช่องทางดังต่อไปนี้

 • ทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครมาที่

ศูนย์ประสานงาน กิจกรรม ตะลุยโลกแสตมป์
ที่อยู่ 17/228 ชั้น 4 ซอยประชาชื่น 14 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210

 • ทางโทรสาร ส่งใบสมัครมาที่หมายเลข 0 2503 9851 และ 0 2503 9826
 • ทาง E-mail ส่งใบสมัครมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ทาง Facebook ของโครงการ www.facebook.com/ตะลุยโลกแสตมป์

 

ติดตามข่าวสาร ติดต่อสอบถาม และขอข้อมูลเพิ่มเติม
Website : https://www.thaistampcamp.com
Facebook : https://www.facebook.com/thaistampcamp
โทรศัพท์ : โทร. 08 1143 4389 , 0 2503 9850 – 1
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

เอกสาร:
โครงการย่อตะลุยโลกแสตมป์ รักษ์โลกใต้สมุทร สุดสนุกเมืองไปรษณีย์ HOT
วันที่ วันพฤหัสบดี, 16 สิงหาคม 2561 10:11 File Size 627.48 KB ดาวน์โหลด 996.00 ดาวน์โหลด

ใบสมัครตะลุยโลกแสตมป์ - รักษ์โลกใต้สมุทร สุดสนุกเมืองไปรษณีย์ PDF HOT
วันที่ วันพุธ, 15 สิงหาคม 2561 08:46 File Size 369.4 KB ดาวน์โหลด 813.00 ดาวน์โหลด