picmain

กิจกรรมค่ายเยาวชน “ตะลุยโลกแสตมป์”

ประจำปี 2560

ตอน “ท่องแดนภูพาน ห้องทรงงานพระราชา”

ระหว่างวันอังคารที่ 10 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

จัดโดย

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


banner stampR9

          กิจกรรม “ตะลุยโลกแสตมป์” กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบต่อสังคมที่จัดมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมุ่งเน้นการใช้ศักยภาพความเชี่ยวชาญของเครือข่ายคนไปรษณีย์ และที่ทำการไปรษณีย์เพื่อสร้างประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ เป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังให้เยาวชนเห็นคุณค่าและรักษาเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาของชาติผ่านตราไปรษณียากร ในปี 2560 นี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้จัดทำแสตมป์พิเศษเพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีต่อพสกนิกรชาวไทย  ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์  พระราชกรณียกิจอันมากมายมหาศาลสร้างรากฐานแห่งชีวิตที่ดีขึ้นแก่พสกนิกรไทยอย่างยั่งยืน กิจกรรมตะลุยโลกแสตมป์ ตอน “ท่องแดนภูพาน ห้องทรงงานพระราชา” จึงสร้างสรรค์ขึ้นในรูปแบบค่ายเยาวชนที่มุ่งเน้นเผยแพร่พระราชกรณียกิจ และองค์ความรู้ที่มีคุณค่าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผ่านภาพจากดวงตราไปรษณียากรไปสู่เยาวชนไทย เพื่อขยายฐานองค์ความรู้ให้เยาวชนได้เรียนรู้ ศึกษา คุณค่าของแสตมป์ โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 7 เป็นเส้นทางและแรงบันดาลใจในการศึกษาเรียนรู้สำคัญของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนที่มีคุณภาพ สามารถนำความรู้ความเข้าใจ ไปกับการดำเนินชีวิตของตนเอง และชุมชนต่อไป


วัตถุประสงค์

    1. เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกรไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 70 ปี

    2. เพื่อเผยแพร่พระปรีชาสามารถ แนวพระราชดำริ องค์ความรู้  ประโยชน์ และผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่เยาวชน

    3. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพทางปัญญาแก่เยาวชน ผ่านองค์ความรู้บนดวงแสตมป์และสถานที่ที่ปรากฏบนดวงแสตมป์ 

    4. เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเห็นคุณค่าของตราไปรษณียากร ในฐานะเป็นสื่อเรียนรู้ที่มีคุณค่า เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาของชาติ


กลุ่มเป้าหมาย

    เยาวชนไทยอายุระหว่าง 10 - 15 จำนวน 100 คน กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบด้วยจังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู  จังหวัดอุดรธานี  จังหวัดบึงกาฬ  จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสกลนคร และจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดสกลนคร


รูปแบบกิจกรรม

        กิจกรรมตะลุยโลกแสตมป์ ตอน “ท่องแดนภูพาน ห้องทรงงานพระราชา” มีรูปแบบการจัดแบบค่ายเยาวชน ซึ่งเป็นรูปแบบของการเรียนรู้ ที่นอกเหนือจากการเรียนรู้ภายในห้องเรียน เพื่อพัฒนา สนับสนุน เพิ่มเติมองค์ความรู้เดิมของเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยการจัดกิจกรรมที่มีความเชื่อมโยง ต่อเนื่องกันตลอดระยะเวลาของการจัดกิจกรรม มีการนำรูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อมูล ที่แตกต่างหลากหลาย ดังนั้น เพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแนวทาง วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของโครงการ โดยนำเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง100คน ร่วมเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา เรียนรู้คุณค่าของแสตมป์ ตลอด 3 วัน 2 คืน ผ่านกิจกรรมที่ได้ทั้งความรู้ และความสนุกสนาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ความรู้คิดกิจกรรม

        “ท่องแดนภูพาน ห้องทรงงานพระราชา” นำเสนอเนื้อหาองค์ความรู้นำเสนอผ่านแสตมป์ชุดต่างๆดังต่อไปนี้

    1. ประวัติการไปรษณีย์ไทย และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด: ประวัติ ความเป็นมา พันธกิจ บทบาทหน้าที่ในปัจจุบัน

    2. ดวงตราไปรษณียากร: ประวัติ ความเป็นมา คุณค่าความสำคัญในแง่มุมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ เพื่อเป็นงานอดิเรก เพื่อด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีจากภาพบนแสตมป์

    3. หลักการทรงงานและพระราชกรณียกิจ: หลักการทรงงานและพระราชกรณียกิจที่สอดคล้องและสร้างแรงบันดาลในต่อการเรียนรู้ของเยาวชน

รายละเอียดกิจกรรม

    1. กิจกรรมบอกเล่าเรื่องราว เติมความรู้สู่เยาวชน แบ่งเป็น 3 กิจกรรมคือ
       1.1 Open Houseเปิดบ้านการไปรษณีย์ไทย
       1.2 วาไรตี้ทอล์ค “เมื่อแสตมป์ เป็นมากกว่าแสตมป์”
       1.3 การบรรยายพิเศษ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”
    2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Learning Rally ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 4 ฐานการเรียนรู้คือ
        2.1 ประมง
        2.2 เกษตรทฤษฎีใหม่
        2.3 ปศุสัตว์ 3 ดำมหัศจรรย์
        2.4 การพัฒนาหม่อนไหม
    3. กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้ เข้าใจ และสร้างแรงบันดาลใจจากสถานที่จริง
        3.1 ที่ทำการไปรษณีย์ในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร
        3.2 พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์จังหวัดสกลนคร
    4. กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมโดยนำคณะเยาวชน พี่เลี้ยง และเจ้าหน้าที่กิจกรรม ตะลุยโลกแสตมป์ ตอน “ท่องแดนภูพาน ห้องทรงงานพระราชา” ร่วมลงแรงกายแรงใจ สร้างสรรค์ พัฒนา เติมเต็มและแก้ไขปัญหาให้กับชุมชม

    5. กิจกรรมนำเสนอผลงาน ชุดแสตมป์ “ท่องแดนภูพาน ห้องทรงงานพระราชา”เป็นการนำเสนอแนวความคิด สร้างสรรค์ผลงานผ่านการออกแบบชุดแสตมป์ กลุ่มละ 1 ชุด โดยชุดแสตมป์ ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก จะนำไปผลิตเป็น I–Stamps จัดส่งให้เยาวชนทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม


การรับสมัคร

    o ใบสมัครทีมจำนวน 1 ฉบับ ใบสมัครนี้ต้องมีผู้ปกครองลงนามในใบสมัครด้วยจึงจะถือว่าใบสมัครสมบูรณ์
    o รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว คนละ 1 รูป
    o สามารถแนบประวัติผลงานดีเด่น หรือหลักฐานการร่วมกิจกรรมอื่นๆได้
    o เขียนจดหมายด้วยลายมือแนะนำตัวเอง เรื่องราวที่อยากเรียนรู้จากกิจกรรม “ตะลุยโลกแสตมป์”และเหตุผลที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้ จำนวน1 หน้า กระดาษเอสี่ หรือด้านหลังแบบฟอร์มใบสมัคร เพื่อเป็นผลงานในการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม

ช่องทางการสมัคร

    ดาวน์โหลดใบสมัคร (PDF File) ทางเว็บไซต์หลักของตะลุยโลกแสตมป์ www.thaistampcamp.com กรอกรายละเอียดและจัดส่งกลับทางช่องทางดังต่อไปนี้ 
    o ทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครมาที่ ศูนย์ประสานงาน โครงการตะลุยโลกแสตมป์ 17/228 ชั้น 4 ซอยประชาชื่น 14 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210

    o ทางโทรสาร ส่งใบสมัครมาที่หมายเลข 02-5039851-1 หรือ 02-5039826
    o ทาง E-mail ส่งใบสมัครมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">
    o ทาง Facebook ของโครงการ www.facebook.com/ตะลุยโลกแสตมป์

เอกสาร:
ใบสมัครตะลุยโลกแสตมป์ HOT
วันที่ วันจันทร์, 31 กรกฎาคม 2560 04:08 File Size 217.74 KB ดาวน์โหลด 189.00 ดาวน์โหลด


เกณฑ์การคัดเลือก

    1. ประเด็น เนื้อหาในจดหมายที่เขียนแนบมาพร้อมใบสมัคร
    2. ความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม
    3. เนื้อหามีทัศนคติ ความคิด ที่น่าสนใจ มีประโยชน์ สร้างสรรค์ มีการใช้ภาษาที่ถูกต้อง สะกดคำถูกต้อง สำนวน ระดับการใช้ภาษาสอดคล้องกับเนื้อหาที่นำเสนอความสะอาดสวยงามของจดหมาย

การคัดเลือกทีมเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

    o เยาวชนไทยอายุ 10 - 15 ปี
    o ศึกษาในสถาบันการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
    o มีความสนใจในเรื่องราวเกี่ยวกับไปรษณีย์ไทย และดวงตราไปรษณียากร
    o มีความกระตือรือร้น มีความเป็นผู้นำ
    o สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม
    o มีใบอนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรมจากผู้ปกครองของเยาวชน
    o เขียนจดหมายด้วยลายมือแนะนำตัวเอง เรื่องราวที่อยากเรียนรู้จากกิจกรรม “ตะลุยโลกแสตมป์” และเหตุผลที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้


การประกาศผล

        การประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน และ รายชื่อสำรอง 20 คน ผ่านสื่อ Social Network ของโครงการหลังจากนั้นจะแจ้งผลโดยติดต่อกับเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกทางโทรศัพท์

การตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม

        ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกคนตอบรับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมเข้ามาตอบรับทาง Facebook ตะลุยโลกแสตมป์ หรือโทรมายืนยันสิทธิ์ทางหมายเลข 0811434389ภายใน 5 วันนับจากวันประกาศผล หากเกินจากนั้นถือว่าสละสิทธิ์ คณะทำงานจะเรียนผู้มีรายชื่อสำรองมาเข้าร่วมกิจกรรมตามลำดับ


สิทธิประโยชน์ที่เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

    1. ประกาศนียบัตรจากโครงการฯ
    2. ประกันอุบัติเหตุและเจ็บป่วยในกรณีเกิดอุบัติเหตุในระหว่างร่วมกิจกรรม
    3. เงินสนับสนุนค่าพาหนะ คนละ 500 บาทยกเว้นผู้ที่มีสถาบันการศึกษาตั้งอยู่ในจังหวัดสกลนคร จะได้รับคนละ 300 บาท
    4. ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นตลอดระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม
    5. ได้พบเพื่อนใหม่ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้ประสบการณ์ตรงจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
    6. ได้เรียนรู้เรื่องราวของแสตมป์ การไปรษณีย์ในประเทศไทย แนวพระราชดำริและผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
    7. มีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในโอกาสต่อไป

โครงการย่อตะลุยโลกแสตมป์ ท่องแดนภูพานห้องทรงงานพระราชา HOT
วันที่ วันจันทร์, 31 กรกฎาคม 2560 04:14 File Size 270.89 KB ดาวน์โหลด 183.00 ดาวน์โหลด