picmain

intro

กำหนดการกิจกรรมค่ายเยาวชน

“ตะลุยโลกแสตมป์”

ประจำปี 2560

ตอน “ท่องแดนภูพาน ห้องทรงงานพระราชา”

ระหว่างวันอังคารที่ 10 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
จัดโดย

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560

เวลา 08.00 น. เยาวชนเดินทางถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
        • ลงทะเบียน
        • รับอุปกรณ์ประจำค่าย
เวลา 08.30 น. กิจกรรมปฐมนิเทศ : แนะนำทำความรู้จักค่ายเยาวชน
เวลา 09.00 น. พิธีเปิดกิจกรรมค่ายเยาวชน “ตะลุยโลกแสตมป์”ประจำปี 2560 ตอน “ท่องแดนภูพาน ห้องทรงงานพระราชา”
เวลา 09.45 น. รับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.00 น. กิจกรรม Open House “เปิดบ้านไปรษณีย์ไทย”
เวลา 11.00 น. วาไรตี้ทอล์ค“คุณค่าของแสตมป์ไทย เปิดมิติใหม่ “แสตมป์...เป็นมากกว่าแสตมป์”
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น. การบรรยายพิเศษ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับการสนองพระราชดำริ” วิทยากรโดย ตัวแทนจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ
        • ทัศนศึกษารอบศูนย์ฯ โดยรถราง
เวลา 14.00 น. เรียนรู้และลงมือปฏิบัติโดยวิธีการเวียนฐาน
        1. ฐานการเรียนรู้งานประมงน้ำจืด “มหัศจรรย์พันธุ์ปลาไทย”
            ภาคทฤษฎี เรียนรู้ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด เพื่อพึ่งพาตนเองและเสริมรายได้
            ภาคปฏิบัติ ทดลองการผสมพันธุ์ปลาน้ำจืด และการให้อาหารปลา
            เกมประจำฐาน : เกมใบ้คำ
        2. ฐานการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่“มหัศจรรย์ทฤษฎีใหม่เพื่อคนไทยจากพระราชา”
            ภาคทฤษฎี เรียนรู้การปลูกพืชครบวงจรตามแนวพระราชดำริภูมิสังคม
            ภาคปฏิบัติ ทดลองขยายพันธุ์พืช อาทิ การต่อกิ่ง การเพาะเมล็ด
            เกมประจำฐาน: เกมส่งพัสดุ

        3. ฐานการเรียนรู้งานปศุสัตว์“3 ดำมหัศจรรย์แห่งภูพาน”
            ภาคทฤษฎี เรียนรู้ 3 ดำมหัศจรรย์แห่งภูพาน สุกรดำ วัวดำ และไก่ดำ
            ภาคปฏิบัติ ทดลองให้อาหารวัวดำ ทดลองให้วัคซีนไก่ดำ
            เกมประจำฐาน :เกมจับคู่ภาพแสตมป์
       4. ฐานการเรียนรู้งานพัฒนาหม่อนไหม “มหัศจรรย์ผ้าไทย”
            ภาคทฤษฎี เรียนรู้การเลี้ยงไหมครบวงจร การย้อมคราม และการทอผ้าในรูปแบบต่าง ๆ
            ภาคปฏิบัติ ทดลองทำผ้าย้อมคราม
            เกมประจำฐาน :เกมจ่าหน้าไปรษณียบัตร
เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
เวลา 19.00 น. กิจกรรม Homeroom
เวลา 20.00 น. กิจกรรมสันทนาการ
เวลา 21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560

เวลา 06.00 น. ตื่นนอน
เวลา 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา 08.00 น. กิจกรรม Homeroom
เวลา 09.00 น. กิจกรรมทัศนศึกษา ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์
เวลา 11.00 น. กิจกรรม Postcard ทัศนศึกษา(ให้ความรู้ก่อนเดินทาง)
เวลา 11.30น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 12.30 น. ออกเดินทางจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปยังที่ทำการไปรษณีย์สกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
        • เรียนรู้ ศึกษา และชมขั้นตอนการให้บริการไปรษณีย์
เวลา 14.00 น. กิจกรรมเพื่อสังคม ณ โรงเรียนโรงเรียนบ้านดงขุมข้าว “คุรุราษฎร์รังสรรค์ 2”
เวลา 16.30 น. เดินทางกลับศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เวลา 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
เวลา 19.00 น. กิจกรรม Homeroom
เวลา 20.00 น. กิจกรรมสันทนาการ
เวลา 21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560

เวลา 06.00 น. ตื่นนอน
เวลา 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา 08.00 น. กิจกรรม Homeroom
เวลา 09.00 น. กิจกรรมสร้างสรรค์ชุดแสตมป์ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ภูพานของฉัน”
เวลา 11.00 น. กิจกรรมนำเสนอผลงาน ชุดแสตมป์ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ภูพานของฉัน”
เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 น. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
เวลา 13.30 น. พิธีปิดกิจกรรมค่ายเยาวชน “ตะลุยโลกแสตมป์”ประจำปี 2560 ตอน “ท่องแดนภูพาน ห้องทรงงานพระราชา”

        • พิธีมอบประกาศนียบัตร
        • ประกาศผลกลุ่มเยาวชนดีเด่นกิจกรรมสร้างสรรค์ชุดแสตมป์ “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ภูพานของฉัน”
        • ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
        • ถ่ายภาพร่วมกัน
เวลา 14.30 น. เยาวชนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

เอกสาร:
กำหนดการโครงการตะลุยโลกแสตมป์ ท่องแดนภูพานห้องทรงงานพระราชา HOT
วันที่ วันจันทร์, 31 กรกฎาคม 2560 04:16 File Size 230.96 KB ดาวน์โหลด 249.00 ดาวน์โหลด