picmain

logo mascot01

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


ico01 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 111 ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ico01 02-831-3131
mascot01

ประวัติความเป็นมา

      • พ.ศ. 2423 เจ้าหมื่นเสมอใจราช ได้กราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ให้ทรงจัดตั้งการไปรษณีย์ขึ้นในประเทศสยาม
      • วันที่ 4 ส.ค. พ.ศ. 2426 เปิดที่ทำการไปรษณีย์แห่งแรก สำหรับจังหวัดพระนครมีชื่อเรียกว่า "ไปรษณียาคาร"
      • พ.ศ. 2441 ได้มีการรวมกรมไปรษณีย์และราชการของกรมโทรเลข เป็นหน่วยราชการเดียวกัน เรียกว่า "กรมไปรษณีย์โทรเลข"
      • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 ได้มีการจัดตั้ง “การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) งาม” โดยรับมอบกิจการด้านปฏิบัติการทั้งหมด รวมถึงการให้บริการไปรษณีย์จากกรมไปรษณีย์โทรเลขมาดำเนินการ โดยมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ
      • วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 คณะรัฐมนตรีมีมติให้แปรสภาพ กสท.แยกกิจการเป็น 2 บริษัท คือ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
      • บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) ยังคงสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยปฏิรูปภาพลักษณ์ใหม่ ปรับปรุงบริการและการให้บริการไปรษณีย์แก่ประชาชนทั่วไปและพัฒนาการให้บริการเชิงธุรกิจ เพื่อให้ ปณท. ก้าวไกล ทันสมัย ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและเอื้อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องตลอดไป

พันธกิจองค์กร

      • ให้บริการจัดส่งสินค้าและข่าวสารทั่วประเทศที่ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก
      • พัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจไปรษณีย์และ Logistics ของอาเซียน
      • ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีกำไรอย่างยั่งยืนและสนับสนุนการพัฒนาบริการของลูกค้า

วิสัยทัศน์

      เป็นผู้นำในธุรกิจไปรษณีย์และการให้บริการ Logistics ครบวงจรในอาเซียน


สินค้าและบริการ

     1. บริการรับส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น จดหมาย ไปรษณียบัตร จดหมายอากาศ สิ่งตีพิมพ์ พัสดุไปรษณีย์ เป็นต้น ซึ่งแยกบริการไว้หลายระดับ และคิดค่าบริการแตกต่างกัน เช่น

post st

          • ไปรษณีย์ธรรมดา
          • ไปรษณีย์ด่วน ถึงที่หมายเร็วขึ้น
          • ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (Express Mail Service, EMS) ถึงที่หมายเร็วและมีการบันทึกขั้นตอนต่าง ๆ จากต้นทางจนถึงผู้รับ ป้องกันไปรษณีย์ภัณฑ์สูญหาย
          • ไปรษณีย์ลงทะเบียน (registered mail) มีการบันทึกป้องกันไปรษณีย์ภัณฑ์สูญหาย
          • ไปรษณีย์รับประกัน มีการรับประกันและจ่ายเงินชดเชยกรณีที่ไปรษณีย์ภัณฑ์สูญหาย
          • ไปรษณีย์ตอบรับ เมื่อจดหมายถึงผู้รับ ไปรษณีย์ปลายทางจะส่งใบเซ็นรับย้อนกลับไปยังผู้ส่ง
          • พัสดุเรียกเก็บเงินปลายทาง

mascot02

    2. บริการขนส่งสินค้าและสิ่งของขนาดใหญ่
    3. บริการด้านการเงิน ได้แก่ ไปรษณีย์ธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ไปรษณีย์เก็บเงิน
    4. บริการให้เช่า ตู้ ปณ.
    5. บริการรับชำระเงินค่าบริการต่างๆ
    6. บริการจำหน่ายสินค้าและสั่งซื้อสินค้าชุมชนในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ
    7. บริการรับฝากส่งเอกสารส่งสิ่งของ
    8. จำหน่ายแสตมป์ และสิ่งสะสม